Gottesdienstplan

26.11.2017
Standort: Kantine5
A-Team: Gunther, Martina (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Wolfgang Sch.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: Maren Böer (DoodleZ)
Go!Kids: andi (DoodleG)
Go!Teens: Frank (DoodleG)
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: (DoodleSD)
03.12.2017
Standort: Kantine5
A-Team: Sandra, Frank, Levin (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Felix P.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: Sarah Perty (DoodleZ)
Go!Kids: ###
Go!Teens: ###
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: Horst, Anette (DoodleSD)
10.12.2017
Standort: Kantine5
A-Team: Kai, Reni (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Wolfgang Sch.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: Babsi, Tine (DoodleZ)
Go!Kids: ###
Go!Teens: ###
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: Mirjam, Petra (DoodleSD)
17.12.2017
Standort: Kantine5
A-Team: Juliane (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Kristina Sch.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: Silvia, Maren Böer (DoodleZ)
Go!Kids: ###
Go!Teens: ###
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: Christian P., (DoodleSD)
24.12.2017
Standort: Kantine5
A-Team: (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Wolfgang Sch.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: ### (DoodleZ)
Go!Kids: ###
Go!Teens: ###
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: (DoodleSD)
?? 31.12.2017
Standort: Kantine5
A-Team: (DoodleSD)
Tür-Begrüßung: ### (DoodleTB)
Technik: Kristina Sch.
Beamer: ### (DoodleBE)
Zellos: ### (DoodleZ)
Go!Kids: ###
Go!Teens: ###
Anbetung: ### (DoodleAL)
Abendmahl: (DoodleABM)
Lehre: ###
Leitung: ###
Infos: ###
Kollekte: ### (DoodleK)
Segnungsteam: bereit
B-Dienst: (DoodleSD)